Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólna)


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:


Administrator

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
adres: ul. Różana 2, 28-100 Busko-Zdrój,
adres e-mail: pup@pupbusko.pl,
tel. 41 378-30-54, fax 41 370 91 20. 
 

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
Bartosz Świetnicki
e-mail: iod@powiat.busko.pl
tel. 41 370 50 27
 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zadań wynikających z innych ustaw, a także na podstawie umów.
 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania, a w szczególności pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, pracodawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
Skarga do organu nadzorczego

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 

Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa w szczególności wynikający z Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku - Zdroju, który określa okresy przechowywania dokumentacji.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym lub umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.) bądź zawarcia i wykonania umowy.
 

Przekazywanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Ochrona danych osobowych - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:


Administrator

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
adres: ul. Różana 2, 28-100 Busko-Zdrój,
adres e-mail: pup@pupbusko.pl,
tel. 41 378-30-54, fax 41 370 91 20. 
 

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
Bartosz Świetnicki
e-mail: iod@powiat.busko.pl
tel. 41 370 50 27
 

Cel monitoringu

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia odpowiednio na podstawie art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu będą podmioty legitymujące się do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
Skarga do organu nadzorczego

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 

Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane

Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Przekazywanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Klauzula informacyjna dla pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy

Klauzula informacyjna dla pracodawcy zglaszającego ofertę pracy


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:


Administrator

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
adres: ul. Różana 2, 28-100 Busko-Zdrój,
adres e-mail: pup@pupbusko.pl,
tel. 41 378-30-54, fax 41 370 91 20. 
 

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
Bartosz Świetnicki
e-mail: iod@powiat.busko.pl
tel. 41 370 50 27
 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania i realizacji ofert pracy od pracodawców na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa, a w szczególności pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, podmioty mające dostęp do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra, podmioty prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
Skarga do organu nadzorczego

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 

Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa w szczególności wynikający z Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku - Zdroju, który określa okresy przechowywania dokumentacji.


Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji w/w celu.

 

Przekazywanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę