Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Statystyki-informacje ogólne

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju tworzonych jest szereg zestawień i raportów statystycznych dotyczących rynku pracy.

W menu po prawej stronie znajdą Państo:

 • podstawowe, automatycznie generowane statystyki graficzne
 • Informacje na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia - są to opracowania tekstowe, zawierające szereg tabel i wykresów, obrazujące stan lokalnego rynku pracy. Informacje te tworzone są w cyklu rocznym.
 • dane historyczne nt. stopy bezrobocia w kraju, województwie i powiecie buskim.
 • statystyki GUS -
  • Załączniki 1 do sprawozdania MPiPS-01 (MRPiPS-01) - tabelaryczne sprawozdania kwartalne zawierające o strukturze bezrobocia - ilości osób bezrobotnych w podziale wg. płci, wieku, wykształcenia, stażu pracy
  • sprawozdania miesięczne MRPiPS-01 awierające informacje o liczbie osób bezrobotnych, ofertach pracy, zarejestrowaniach i wyrejestrowaniach
  • liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu buskiego
 • Raporty z monitoringu zawodów i nadwyżkowych - opracowania tekstowe zawierające szereg tabel i wykresów porównujących popyt i podaż poszczególnych zawodów.
Na potrzeby statystyki publicznej liczone są również inne sprawozdania w różnych cyklach sprawozdawczych (kwartalne, półroczne, roczne) - np. statystyki dotyczące ilości ofert pracy w poszczególnych zawodach, statystyki dotyczące niepełnosprawnych osób bezrobotnych, sprawozdania badające efektywność aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym.  Informacje te dostępne są w siedzibie urzędu pracy, w pokoju 18, część z tych informacji można uzyskać na stronie www.wupkielce.praca.gov.pl.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju nie dysponuje informacjami o ilości podmiotów gospodarczych na terenie powiatu czy gmin, ilości osób zamieszkujących powiat, gminy. Nie jest liczona stopa bezrobocia dla gmin - stopa dla powiatu oraz liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach dostępna jest tutaj.

 

Rozbudowane dane statystyczne z całegow województwa można znaleźć na witrynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę