Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE, PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO ORAZ SFINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINU LUB UZYSKANIA LICENCJI

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 05.06.2023 r. zamyka ogłoszony w dniu 29.05.2023 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie, przyznanie bonu szkoleniowego oraz sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji. Powyższe podyktowane jest względami finansowymi oraz organizacyjnymi.  

 • Informacja w sprawie aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków EFS+

  Ze względu na liczne pytania w sprawie możliwości uzyskania pomocy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych pragniemy poinformować, że w związku z ogłoszonym 24.05.2023 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP) naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 - Aktywni na rynku pracy,...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie, przyznanie bonu szkoleniowego oraz sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 29.05.2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o:   przyznanie bonu szkoleniowego - w przypadku osób bezrobotnych do ukończenia 30 roku życia; skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną - w przypadku pozostałych osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych; sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.  Formularze wniosków w tej sprawie oraz zasady przyznawania powyższych form wsparcia dostępne są w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania.   Ze względu na ograniczone środki jakimi w 2023 r. Urząd dysponuje na aktywizację...

 • KOMUNIKAT o zmianie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju informuje, że od dnia 02.05.2023 r. nową siedzibą urzędu będzie budynek mieszczący się na ulicy Bohaterów Warszawy 120 (bezpośrednio za Parkiem Handlowym „PROMYK"). W związku z kompleksową przeprowadzką, w dniach 27 - 28 kwietnia   PUP nie będzie obsługiwał interesantów ani bezpośrednio, ani drogą elektroniczną ani telefoniczną. Jednocześnie informujemy o możliwych trudnościach w kontakcie    z  pracownikami Urzędu w  ostatnim tygodniu kwietnia i pierwszych dniach maja 2023 roku tj. w okresie przenoszenia siedziby. Za możliwe utrudnienia w kontakcie telefonicznym...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 12.04.2023 r. do 14.04.2023 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych łącznie na 9 miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Busku-Zdroju. Prace interwencyjne w ramach niniejszego naboru będą organizowane na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Organizator prac interwencyjnych może zatem wnioskować maksymalnie o 6 miesięczny okres objęty refundacją oraz jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej przez...

 • REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 marca 2023 r. środki PFRON przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2023 r. zostały przeznaczone na poniższe zadania i w kwotach:   zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 180 tys. zł, środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej – 40 tys. zł, wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy – 25 tys. zł.  Nabór wniosków prowadzony będzie od 27.03.2023 r. w trybie ciągłym , aż do momentu wyczerpania środków.   ...

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniach 12-14 maja 2023 r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich w celu realizacji swoich projektów, jak np. otwarcie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie internetowej: https://dniotwarte.eu/  

 • Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ze względu na wpłynięcie w pierwszym dniu naboru tj. 01.02.2023 r. większej liczby wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu niż liczba miejsc stażu możliwa do zorganizowania, kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Kolejny nabór wniosków będzie ogłoszony w późniejszym terminie, w ramach  środków z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.           

 • Nabór wniosków o prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.02.2023 r. do 06.02.2023 r. zostanie przeprowadzony pierwszy w br. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych łącznie na 11 miejsc pracy. Urząd zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków pozwalających zorganizować prace interwencyjne dla planowanej liczby osób. Wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu) oraz wnioski złożone w czasie trwania naboru, lecz niemieszczące się w ustalonym wyżej limicie (decyduje kolejność złożonych...

 • Komunikat w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniach od 01.02.2023 r. do 03.02.2023 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy na 15 miejsc stażu. PUP zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru. Ze względu na niewielką ilość miejsc stażu możliwą do zorganizowania w tym naborze, przy rozpatrywaniu będą brane pod uwagę głównie wnioski tych organizatorów stażu, którzy wskazali kandydata do przyjęcia na staż, bez ograniczeń wiekowych. Staże organizowane będą na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Atutem wniosku będzie zadeklarowanie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 252 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę