Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • 24 grudnia urząd nieczynny

  W Wigilię, 24 grudnia 2020r . (czwartek),  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie nieczynny.

 • Webinar nt uznawania kwalifikacji w Niemczech

  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje 25 listopada o godzinie 15.30 webinarium nt uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Termin rejestracji upływa 24 listopada. Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się pod linkiem

 • Działania w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (koronawirus)

  W związku z wprowadzeniem na terenie kraju „żółtej strefy" a tym samym obostrzeń sanitarnych związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 12 października 2020 roku ograniczony zostanie ruch i obsługa interesantów w Urzędzie. Rekomenduje się aby do minimum ograniczyć wizyty w Urzędzie a wszelkie sprawy załatwiać:   telefoniczne - 41 370 91 10 (sekretariat) lub któryś z numerów na stanowiska od 41 370 91 11 do 41 370 91 29, bliższe informacje: Urząd-Dane kontaktowe faxem 41 370 91 20; mailowo: pup@pupbusko.pl poprzez dostępne środki zdalnej...

 • Ograniczenia naboru wniosków związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że o d 05.10.2020 r. prowadzić będzie nabór wniosków dotyczących aktywnych form pomocy wyłącznie w zakresie: dofinansowań do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI), przy czym  w pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy; refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia...

 • Wykaz umorzonych pożyczek

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju zawiadamia, że od 1.09.2020r. zmianie ulega sposób informowania o umorzeniu pożyczki przyznanej na podstawie art. 15zzd tzw. ustawy COVID-19. Do tej pory w sprawie umorzenia pożyczki pracownik Urzędu kontaktował się z pożyczkobiorcą telefonicznie. Jednakże ze względu na znaczny wzrost umarzanych każdego dnia pożyczek, konieczna jest zmiana sposobu informowania o tym pożyczkobiorców. W tym miejscu zamieszczony został wykaz z numerami umów pożyczek .  Numer umowy pożyczki jest indywidualny dla każdego pożyczkobiorcy i można go znaleźć w tytule przelewu pożyczki. Wykaz ten obejmuje...

 • 14 sierpnia urząd nieczynny

  W dniu 14 sierpnia 2020r . (piątek),  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju jest nieczynny.

 • KOMUNIKAT W SPRAWIE UMORZEŃ POŻYCZEK

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju przypomina, że zgodnie z obecnym stanem prawnym pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę z Funduszu Pracy na podstawie art. 15zzd tzw. ustawy COVID-19, nie musi składać wniosku o umorzenie pożyczk i. Czy warunek umorzenia został spełniony przez pożyczkobiorcę będzie sprawdzane przez Urząd.   W związku z powyższym informujemy, że pracownicy Urzędu będą kontaktować się telefonicznie w powyższej sprawie z każdym pożyczkobiorcą. W przypadku tych osób, które przy składaniu wniosku nie dołączyły Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc ... , będą proszone przed...

 • Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz ich jednostek organizacyjnych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków osób prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz ich jednostek organizacyjnych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia...

 • Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz....

 • Wznowienie działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o wznowieniu działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń, prac interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów pozakonkursowych współfinansowanych z środków EFS. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na nałożone na Urząd zadania związane z Tarczą Antykryzysową oraz wciąż obowiązujące obostrzenia epidemiczne rozpatrywanie wniosków może następować w dłuższym niż zwykle okresie czasu, a realizacja usług i instrumentów rynku pracy przebiegać w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 171 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę