Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:
 
Administrator
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
Z administratorem można się skontaktować
 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,
 2. elektronicznie pod adresem e-mail: pup@pupbusko.pl,
 3. telefonicznie pod numerem tel. 41 378-30-54.
 
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując korespondencję na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych oraz wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na administratorze koncentrując się w szczególności na przeciwdziałaniu bezrobociu, obsłudze bieżącej środków z Funduszu Pracy, wydawaniu decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współdziałaniu z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, współpracy z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, aktywizacji zawodowej realizacji zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, badaniu i analizy rynku pracy, przeciwdziałaniu skutkom planowanych zwolnień, przepływ pracowników między państwami oraz tworzeniem rejestrów.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także na podstawie umów w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, pracodawcy jak i inne podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych m. in. podmiot prowadzący działalność pocztową, podmiot świadczący usługę serwisową dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych oraz podmiot z którą administrator zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie niszczenia dokumentów.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane służy:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 
 
Skarga do organu nadzorczego
W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza RODO - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępnej na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 
Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa w szczególności wynikający z instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt przyjętego przez administratora, który określa okresy przechowywania dokumentacji.
 
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ww. aktów prawnych w związku z czym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy utrzymywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, a także niemożność korzystania z instrumentów i usług rynku pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 735 ze zm.), oraz może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w innych aktach normatywnych powszechnie obowiązujących w Polsce.
 
Przekazywanie i profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Ochrona danych osobowych - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
Z administratorem można się skontaktować
 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,
 2. elektronicznie pod adresem e-mail: pup@pupbusko.pl,
 3. telefonicznie pod numerem tel. 41 378-30-54.

 Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując korespondencję na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl
Cel monitoringu
Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia odpowiednio na podstawie art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 22(2) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane służy:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 
 
Skarga do organu nadzorczego
W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza RODO - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępnej na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 
Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa w szczególności wynikający z instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt przyjętego przez administratora, który określa okresy przechowywania dokumentacji.
 
Przekazywanie i profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Klauzula informacyjna dla pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
Z administratorem można się skontaktować
 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,
 2. elektronicznie pod adresem e-mail: pup@pupbusko.pl,
 3. telefonicznie pod numerem tel. 41 378-30-54.

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując korespondencję na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl
 
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania i realizacji ofert pracy od pracodawców na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, pracodawcy jak i inne podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych m. in. podmiot prowadzący działalność pocztową, podmiot świadczący usługę serwisową dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych oraz podmiot z którą administrator zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie niszczenia dokumentów.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane służy:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 
 
Skarga do organu nadzorczego
W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza RODO - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępnej na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 
Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa w szczególności wynikający z instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt przyjętego przez administratora, który określa okresy przechowywania dokumentacji.

Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 735 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia oferty pracy.
 
Przekazywanie i profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę