Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Zawartość stron

 
logo POWER logo PUP Busko logo Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)"
 

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 10.12.2018 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej (IP). 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnością, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju (PUP) jako osoby bezrobotne.

Planowane efekty projektu to objęcie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, spośród których:
  • 12 osób podejmie zatrudnienie na pracach interwencyjnych,
  • 10 osób zdobędzie nowe kwalifikacje na szkoleniach organizowanych na podstawie przyznanych bonów szkoleniowych,
  • 93 osoby skierowane na staż uzyska nowe doświadczenie zawodowe,
  • 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
  • 10 osobom zostaną przyznane bony na zasiedlenie, ułatwiające podjęcie zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania,
  • 15 osób podejmie pracę na stanowiskach pracy objętych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 
W zależności od występujących w trakcie realizacji projektu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zdolności finansowych PUP przewiduje się możliwość dokonywania zmian w ilości osób korzystających z poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, w zakresie dopuszczonym lub zaakceptowanym przez IP.
Łączna wartość projektu wynosi 1 457 529,00 PLN, z czego 84,28 %, tj. 1 228 405,44 PLN, stanowi wkład środków wspólnotowych Unii Europejskiej.
 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę