Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Zawartość stron

logo Programu Regionalnego herb województwa świętokrzyskiego logo Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt:  Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)
 
 Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ), Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 02.04.2019 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej (IP).
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju (PUP) jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:
  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach. 
Planowane efekty projektu to objęcie aktywizacją zawodową 94 osób bezrobotnych, spośród których:
  • 32 osoby podejmie zatrudnienie na pracach interwencyjnych,
  • 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
  • 22 osoby podejmie pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • 8 osób zdobędzie nowe kwalifikacje bądź umiejętności zawodowe na szkoleniach organizowanych w trybie indywidualnym,
  • 20 osób skierowanych na staż uzyska nowe doświadczenie zawodowe. 
W zależności od występujących w trakcie realizacji projektu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zdolności finansowych PUP przewiduje się możliwość dokonywania zmian w ilości osób korzystających z poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, w zakresie dopuszczonym lub zaakceptowanym przez IP.
Łączna wartość projektu wynosi 1 042 649,00 PLN, z czego 85,0 %, tj. 886 251,65 PLN, stanowi wkład środków wspólnotowych Unii Europejskiej.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę