Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:
 
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.
  • adres: ul. Różana 2, 28-100 Busko-Zdrój,
  • adres e-mail: pup@pupbusko.pl,
  • tel. 41 378-30-54, fax 41 370 91 20. 
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Bartosz Świetnicki, tel. 41 370 50 27, adres email: iod@powiat.busko.pl. 
 3. Część informacji przeznaczona dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. 
  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO dla celów realizacji zadań publicznych ujętych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wynikających z innych ustaw.
  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe związane z realizacją zadań publicznych będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Część informacji przeznaczona dla pracodawców i ich pracowników korzystających z usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia. 
  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO dla celów realizacji zadań publicznych ujętych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wynikających z innych ustaw.
  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe związane z realizacją form wsparcia przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
  • Pracodawcy oraz ich pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Pracodawcy oraz ich pracownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. . 
 5. Część informacji przeznaczona dla cudzoziemców, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, których dane osobowe są przetwarzane przez w związku z ubieganiem się o prawo do pracy na terenie powiatu buskiego. (w przygotowaniu)
 6. Część informacji przeznaczona dla pozostałych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju. 
  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO dla celów realizacji zadań publicznych ujętych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wynikających z innych ustaw.
  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia realizacji zadania, w związku z którym dane te są przetwarzane, oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
  • Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę